Bishop Gregory’s Pastoral Letter Llythyr Bugeiliol Esgob Gregory

How long, O Lord, how long? Am ba hyd, O Arglwydd, am ba hyd?

A Pastoral Letter to the Teulu Asaph from Bishop Gregory Wednesday, 27th May, 2020

Llythyr Bugeiliol at Deulu Asaph oddi wrth Esgob Gregory Dydd Mercher 27 Mai 2020.

One of the persistent features of Scripture is waiting. The people of Israel wait in Egypt for God to free them, they wait in the wilderness for the Promised Land, they wait for God to send the Messiah. In the book of Psalms, the psalmist often asks “How long, O Lord?” as in the title of this letter – taken from Psalm 6, but one reference among many. At the Ascension, Jesus instructs his disciples to wait afterwards until the coming of the Holy Spirit. So, with Ascension Day last Thursday, and Pentecost this coming Sunday, we too wait, in liturgical time, for the coming of the Spirit.

Un o nodweddion cyson yr Ysgrythur yw disgwyl. Pobl Israel yn disgwyl yn yr Aifft i Dduw eu rhyddhau, yn disgwyl yn yr anialwch am Wlad yr Addewid, yn disgwyl i Dduw anfon y Meseia. Yn llyfr y Salmau, mae’r salmydd yn gofyn yn aml “Am ba hyd o Arglwydd?” fel yn nheitl y llythyr hwn – o’r chweched Salm ond yn un o lawer yr un fath. Yn y Dyrchafael, mae Iesu’n gofyn i’w ddisgyblion ddisgwyl nes y daw’r Ysbryd Glan. Felly, a hithau’n Ddydd Iau Dyrchafael ddydd Iau diwethaf, ac yn Sulgwyn y Sul nesaf, rydyn ni hefyd yn disgwyl, am ddyfodiad yr Ysbryd.

The biggest wait of all, at the moment however, must be the wait for the end of lockdown. Britain took to the lockdown remarkably well, I think: I suppose we had the example of Italy and others ahead of us, and there was almost a stirring of the wartime spirit, especially as we also had VE75 Day to mark. “We will meet again” Her Majesty assured us, echoing Vera Lynn. Yet, in our prayers now, we’re probably beginning to join the psalmists, and wonder “How long?” The answers we pick up in the media do not inspire confidence. Even when the English government tells the schools that they can go back, there are many that don’t want them to, and we remain in a sort of indecision: we want to see the end of lockdown, but we aren’t quite sure that it is safe to go out yet.

Ond mae’n rhaid mai’r disgwyl mwyaf oll, ar hyn o bryd beth bynnag, yw disgwyl am ddiwedd y cyfnod clo. Derbyniodd gwledydd Prydain y cyfnod clo yn rhyfeddol o dda, rwy’n meddwl. Mae’n debyg ein bod ni’n gweld enghreifftiau’r Eidal a gwledydd eraill a oedd o’n blaenau, ac roedd yna bron atgof o naws adeg rhyfel, yn enwedig gan ein bod hefyd yn dathlu diwrnod VE75. “We will meet again” sicrhaodd Ei Mawrhydi ni, yng ngeiriau Vera Lynn. Eto, yn ein gweddïau ar hyn o bryd, mae’n debyg ein bod ni’n dechrau dweud fel y salmydd ac yn pendroni “Am ba hyd?” Dyw’r atebion sydd ar y cyfryngau ddim yn codi hyder. Hyd yn oed pan mae Llywodraeth Lloegr yn dweud y gall yr ysgolion ail agor, mae yna lawer sy’n gwrthod, ac rydyn ni’n dal mewn rhyw fath o amhendantrwydd: rydyn ni eisiau gweld cefn y cyfnod clo ond dydyn ni ddim yn ddigon siŵr a yw hi’n ddiogel i ni fentro allan.

The apostle Paul encouraged the early Christians who suffered for their faith, and who were waiting for the return of the Lord in glory. “We can take courage when under pressure,” he writes in Romans 5.3,4, “knowing that such pressures produce endurance. Endurance produces constancy, and constancy, hope. Hope will not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the gift of the Holy Spirit.” I understand this to mean, in other words, that God’s action comes first, and the fact that God’s love has been poured out upon us in Jesus and in the Holy Spirit, means that God is already at work in us, seeking to bring us through endurance to hope.

Roedd yr Apostol Paul yn annog y Cristnogion cynnar oedd yn dioddef dros eu ffydd ac a oedd yn disgwyl i’r Arglwydd dychwelyd mewn gogoniant. “Yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau” mae’n dweud yn Rhufeiniaid 5.3,4 “oherwydd fe wyddom mai o orthrymder y daw’r gallu i ymddál, ac o’r gallu i ymddál y daw rhuddin cymeriad ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw eisoes wedi’i dywallt yn ein calonnau trwy’r Ysbryd Glân y mae ef wedi ei roi i ni.”. Rwy’n meddwl mai ystyr hyn, mewn geiriau eraill, yw mai gweithred Duw a ddaw gyntaf, a bod y ffaith fod cariad Duw wedi’u dywallt arnom ni yn Iesu a’r Ysbryd Glân yn golygu fod Duw eisoes ar waith yn ein plith, yn ceisio dod â ni, drwy orthrymder, at obaith.

In a strange way, the busyness of life and ministry before lockdown may have stopped us languishing. The empty days of lockdown have presented us with the space of opportunity: but we have to generate our own energy, and we find ourselves getting weary. Yet God seeks to transform this cycle. He wants to edge us out of self-reliance into a greater communion with him, to open us to the renewing of the Holy Spirit in order to guide us upwards in the journey of life. “I have arrived at the door,” says the risen Jesus in Revelation Chapter 3 (verse 20), “and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, then I will come in to dine with them, and they with me.”

Yn rhyfedd iawn, efallai fod prysurdeb bywyd a’r weinidogaeth cyn y cyfnod clo wedi ein hatal rhag llesgau. Mae dyddiau gwag y cyfnod clod wedi rhoi lle a chyfle i ni: ond mae’n rhaid i ni gynhyrchu ein hegni ein hunain ac rydyn ni’n gweld ein hunain yn llesghau. Eto mae Duw yn ceisio trawsnewid y cylch hwn. Mae eisiau i ni symud yn araf allan o hunan ddibyniaeth i gymuno mwy ag ef, agor ein hunain i gael ein hadnewyddu gan yr Ysbryd Glân er mwyn ein cyfeirio uchod ar daith bywyd. “Wele yr wyf yn sefyll wrth y drws” meddai’r Iesu atgyfodedig yn nhrydedd bennod y Datguddiad (adnod 20) “ac yn curo; os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato a swperaf gydag ef, ac yntau gyda minnau.”

I am interested that the living Jesus of the book of Revelation uses the imagery of the dinner party. ‘What shall we do when you let me in? We’re going to feast’ he seems to be saying. I’m sure that we have had the experience at some time of life of pushing the last guests out of the door after a party, and them saying “We’ve had a great time, thank you.” This is what time spent with God should feel like. Perhaps we should see the lockdown as some sort of pitstop, in which God wishes to refresh us, and nourish us with spiritual bread for the journey. Now I know that a Formula One pitstop is only 16 seconds at most, and lockdown will be a lot longer, but every moment used for spiritual refreshment can help us on our way.

Rwy’n codi fy nghlustiau pan glywaf yr Iesu byw o lyfr y Datguddiad yn defnyddio delwedd parti swper. Mae fel petae’n dweud ‘Beth wnawn ni pan fyddi’n fy ngadael i mewn? Byddwn yn gwledda. ” Rwy’ siŵr ein bod ni i gyd wedi cael profiad ryw dro yn ein bywyd a wthio’r rhai diwethaf i adael drwy’r drws ar ôl parti a hwythau’n dweud “Diolch i chi am amser gwych.” Dyma sut y dylai treulio amser gyda Duw deimlo. Efallai y dylen ni ystyried y cyfnod clo fel rhyw fath o fan aros, lle mae Duw yn ein hadnewyddu, yn ein bwydo gyda bara ysbrydol ar gyfer y daith. Ychydig o amser mae rhywun yn ei dreulio mewn man aros, bydd y cyfnod clo yn llawer hwy, ond gall pob eiliad sy’n cael ei defnyddio i’n hadnewyddu’n ysbrydol ein helpu ar ein taith.

Invest in the ways in which you find God refreshes you. It may be silent prayer, or reading the Bible, investing in those you love, or finding inspiration in art, or poetry or music or the garden. Goodness me, it might just be all of them.

Gwnewch y gorau o’r ffyrdd y mae Duw yn eich adnewyddu chi. Efallai drwy weddi ddistaw, drwy ddarllen y Beibl, drwy wneud eich gorau dros y rhai rydych yn eu caru neu gael ysbrydoliaeth mewn celf, barddoniaeth, cerddoriaeth neu’r ardd. Ac efallai, yn wir, ym mhob un.

These thoughts seem to be a tale of two halves. One the one side, the acknowledgement of the weariness that can fall on us; on the other the refreshment that God wants to offer. Keep the faith, dear friends. Seek new strength from God. Look for the joy. May God bless you richly,

Mae’r myfyrdodau hyn i’w gweld yn dod mewn dwy ran. Ar un ochr, y gydnabyddiaeth y gall llesgedd ein trechu, ar y llaw arall y lluniaeth y mae Duw eisiau ei gynnig i ni. Cadwch y ffydd, gyfeillion annwyl. Ceisiwch nerth newydd gan Dduw. Chwiliwch am lawenydd. Bydded i Dduw eich bendithio, yn hael.

St Melangell Day 2020

This faceless sculpture of St Melangell and the hare within her cloak stays in the garden here during the summer and is taken into the centre for protection from bad weather in winter. At this time of Melangell’s Feast Day there would normally be many people coming here. However, the church and centre are both locked while the Covid-19 pandemic continues and so I did some gardening. As, alone, I weeded around the statue I viewed it from differing angles and began to see it in a new light. Perhaps it was because of the buzzards and red kites flying overhead at times, but it seemed to me that, with her cloak flying around her, Melangell is taking the hare under her wing when it runs to her, actively giving it protection as well as just letting it hide. Did that lead to her taking others under her wing when she later became Abbess to the community that developed here and, as Mother Melangell, gave protection, hospitality and care to those in need of it in the place still called the sanctuary land today?

During this time of crisis, as well as the care being provided by NHS, hospice, carers and key workers, there are many others who need to find or be given shelter and support – perhaps that applies to us as well as those around or in the news. Who can we run to or what can we do to offer protection to others when we may be in isolation or at a social distance?

Psalm 91 uses the image of a mother hen to remind us that refuge can always be found under God’s wings and, as Mother Melangell prayerfully provided sanctuary for those who needed it, so can we. With care being so much needed in the complex issues facing us all, why not consider someone you know or in the news and take them under your wing in prayer for them and their situation? In the face of uncertainty and with little idea of what the ‘new normal’ will involve, may Melangell’s prayerful example inspire us to take others under our wing in prayer and know that we can all find refuge and help within the love of God, whatever the future holds:
“…under his wings you will find refuge…..you will not fear the pestilence that stalks in the darkness nor the plague that destroys at midday….I will be with them in trouble ….. and show them my salvation.” Psalm 91, vv4,6,15,16, NIV

Sunday reflection and video from Esgobty

Hello one and all,

This is the reflection I wrote for today’s online service from Esgobty, based on the Gospel reading for this, the Seventh Sunday of Easter – the Sunday after Ascension Day. The passage is St John 17: 1-11 and it’s good to see Enid Jones reading it in Welsh during the service and to share the prayers of Christine Hainsworth – thanks to them both for participating and to Michael and John who did their filming.

The videoed service is available from the Diocesan website on this link:https://dioceseofstasaph.org.uk/coronavirus/digital-prayer-and-worship/worship-from-esgobty/

  Worship from Esgobty – Diocese St. Asaph

Bishop Gregory invites you to join him and others for a collaborative service of worship. Click on the image opposite to watch the latest service from Esgobty or catch up with previous services via the links below.

dioceseofstasaph.org.uk

  and,  as not everyone can access the videoed service, two photos are included in the reflection.

With my prayers as St.Melangell’s feast day draws near,

Christine


I’m in the garden at St Melangell’s and I hope you’ll occasionally hear some of the glorious birdsong all around. This being the time near St Melangell’s feast day, there would usually be many people coming here. Today, though, it’s deserted as the terrible toll of the Covid.-19 pandemic continues. In what’s been described as the coronacoaster of emotions and challenges we’re all having to face, the dappled sunlight shining through chestnut leaves onto the bluebells here and the dappling of these colourful flowers or in the woods behind me seem to reflect the many shades of emotion being experienced as suffering continues while creation is revealed in its spring glory. 

“Glory be to God for dappled things….. Praise him,” wrote Gerard Manley Hopkins in his poem Pied Beauty. This came to mind because of today’s Gospel, in which 

Jesus prayed, “Father, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do.” Earlier, his disciples were bewildered: “What does he mean?” they ask, “We don’t understand.” Despite his own needs before his crucifixion, Jesus patiently helped them to grasp what he was telling them. “You believe at last!” he says, with evident relief, “But a time is coming, and has come, when you will be scattered, each to his own home.” 

These words may have an added resonance as we hear them amidst the Covid-19 pandemic, and as we today are scattered, many of us confined to our own homes. Perhaps, like those first disciples, we don’t understand what’s  happening and are bewildered by what we’re being told. But Jesus not only prayed for himself and his disciples, he also commissioned his followers to continue what had been begun as he prepared to leave them. The disciples were too scared to do that at first, and locked themselves away after the crucifixion. But the resurrection and later ascension of Jesus not only made God visible here on earth, humanity was raised to new heights too in Jesus’ return to the glory whence he came. Those disciples eventually rose to the challenge of a new way of life when inspired by the Holy Spirit at Pentecost and the good news of resurrection hope began to be shared. If that can happen then, it can happen today as we respond to the same commission: our lives can also be transformed when we face up to our fear, ask for God’s help in dealing with it and try to rise to the challenges before us all despite Coronavirus.

The word corona means crown, shown in the spikes of the virus. It can also mean halo and in Holman Hunt’s painting The Light of the World, Christ is shown with three coronae: the crown of thorns from his crucifixion woven into the golden crown of kingship and the halo signifying holiness.

THOSE coronae, borne of his suffering, death and resurrection, indicate that the love of Jesus is also spreading amongst us in these dark times but his words remind us that this involves suffering as well as hope:  “In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.”

St.Melangell’s life shows that too. She had trouble accepting a way of life that she didn’t want and ran away, choosing uncertainty rather than privilege. Melangell may have spent ten solitary years here before the encounter with Prince Brochwel and she could have run away from the hunt but, in peacefully confronting violence, she drew a response of generosity from the Prince. By giving her some of his land, they both enabled this area to become a place of sanctuary, healing and hope. It still is today and, as we face isolation and uncertainty, Melangell’s bravery and Brochwel’s generosity may inspire us not to fear change and solitude but also try to rise above what threatens to drag us down in a way that may draw out the best in us all.

As with Jesus, no-one knows what Melangell looked like and her sculpture here is faceless. By contrast, the faces of many of those particularly affected by the pandemic are often seen in the media. But there are countless others too, whose faces may be unknown yet who are also contributing in often unseen ways to do what they can to help the isolated. We may be separated, but social media enables us to be reunited, though very differently. So, as we face the current closure of church buildings, the challenge to meet for worship in new ways and all that is being asked of us each day, we too can be strengthened by the prayer of Jesus for all his followers as he asks God to ”protect them …. so that they may be one as we are one.” Jesus prays for protection, not from troubles or difficulties, but for the sake of unity. 

Today, whether isolated or together, we can also be united in persevering with hope and prayer even though the future is so uncertain. It’s hard and there may be times when anxiety and grief overwhelm us and the terrible heartache and mess that this Coronavirus has created seem to dominate. But the coronae of Jesus in Hunt’s painting remind us of the resurrection hope Jesus won at such great cost, and that there will also be glorious moments when we glimpse costly Love spreading amongst us, find courage in the face of adversity or notice the glory of spring unfolding all around us, wherever we may be. And at those times, amidst the many shades of emotion caused by Covid-19, may our hearts nevertheless be lifted to echo Hopkin’s words: “Glory be to God for dappled things… Praise him.” 

Amen.

From Bishop Gregory Oddi wrth Esgob Gregory Ascension 2020

yPower from on High Nerth oddi Fry 

A Pastoral Letter for the Teulu Asaph, on the Eve of the Ascension 2020 

From Bishop Gregory 

Llythyr Bugeiliol i Deulu Asaph ar noswyl Dyrchafael 2020 

Oddi wrth Esgob Gregory 

The Ascension of Christ into Heaven – the feast which the Church keeps tomorrow – is a break point. It is the end of the earthly ministry of Jesus – the last time he was physically present to the disciples before he returned to the Father. This mysterious event is described in the scriptures as a literal ascent, but it is not quite like the space shuttle achieving the momentum to break free of Earth’s gravity in a literal way: it is rather a transfer from this temporal realm into the eternal, into the ubiquity of God’s presence. Although I say it is not a literal breaking free of Earth’s gravity, however, this phrase has a truth which actually makes for a magnificent metaphor.  

Mae Dyrchafael Crist i’r Nef – gŵyl y mae’r Eglwys yn ei chadw yfory – yn drobwynt. Mae’n ddiwedd gweinidogaeth ddaearol Iesu – y tro olaf yr oedd yn bresennol yn gorfforol gyda’i ddisgyblion cyn dychwelyd at y Tad. Mae’r digwyddiad dirgel hwn yn cael ei ddisgrifio yn yr ysgrythurau fel esgyniad llythrennol, ond nid fel gwennol ofod yn cyrraedd momentwm i dorri’r rhydd, yn llythrennol, o afael disgyrchiant y Ddaear ond, yn hytrach, trosglwyddiad sydd yma o’r deyrnas ddaearol hon i’r deyrnas dragwyddol, i bresenoldeb y Duw hollbresenol. Er fy mod yn dweud nad torri’n rhydd yn llythrennol o ddisgyrchiant y Ddaear sy’n cael ei ddisgrifio, mae gwirionedd yn yr ymadrodd sy’n ei wneud yn drosiant gwych. 

The gravity of Earth might be used to symbolise everything that holds us back from holiness, from the ability to enter into that fullness of life which God wills for us. In our own lives we see the failure to be all we’d like to be, and all that God would like us to be (which is what the Bible calls “sin”). In the world, we see mankind’s sin as a whole rolled out in the manifold injustices, oppressions and violence that can wrench our world out of kilter. In the Ascension, Jesus quite simply breaks free of all that, but also invites us to break free as well. In the Gospel according to Luke, almost his last words to the disciples are: “… wait patiently … until you are clothed with power from on high.” (Luke 24.49) This is an invitation to await the Holy Spirit, who will break in and empower the disciples at Pentecost to turn the world upside down, and to break free with the Gospel.  

Gellir defnyddio disgyrchiant y Ddaear fel symbol o bopeth sy’n ein cadw rhag sancteiddrwydd, sy’n ein rhwystro rhag mynd i mewn i lawnder y bywyd sef ewyllys Duw ar ein cyfer ni. Rydyn ni’n gweld yn ein bywydau ein hunain y methiant i fod yn bopeth yr hoffen ni fod, yn bopeth yr hoffai Duw i ni fod (sy’n cael ei alw’n “bechod” yn y Beibl). Yn y byd, rydyn ni’n gweld holl bechodau dynolryw yn y gwahanol anghyfiawnderau, gorthrymderau a thrais sy’n gallu taflu ein byd oddi ar ei echel. Yn y Dyrchafael, mae Iesu’n torri’n rhydd o hyn i gyd, ond mae hefyd yn ein gwahodd ninnau i dorri’n rhydd hefyd. Yn yr Efengyl yn ôl Luc, ei eiriau olaf, bron, i’w ddisgyblion yw: “… disgwyl yn amyneddgar … nes eich gwisgo chwi oddi uchod â nerth”. (Luc 24.49). Gwahoddiad yw hwn i ddisgwyl yr Ysbryd Glân a fydd yn ymddangos ac yn nerthu’r disgyblion adeg y Sulgwyn i droi’r byd wyneb i waered, ac i dorri’n rhydd gyda’r Efengyl. 

Even religion, however, can feel like gravity pulling us down at times. Weighed down with obligations, we struggle to keep going and to meet expectations. However, God simply doesn’t want faith to be like that. We are called to be a people who become acquainted with the Truth about life, embodied in the fullness of life lived and taught by Jesus and extended to us by invitation, and “the truth shall set you free” (John 8.32) 

Ond gall hyd yn oed crefydd deimlo fel disgyrchiant sy’n ein tynnu i lawr ar adegau. Llwyth o gyfrifoldebau’n pwyso arnom ni wrth i ni ymdrechu i ddal ati a chyfarfod y disgwyliadau. Ond, nid yw Duw eisiau i ffydd fod fel hyn o gwbl. Rydyn ni’n cael ein galw i fod yn bobl sy’n adnabod y Gwirionedd ynghylch bywyd, wedi ein hymgorffori yn llawnder y bywyd yr oedd Iesu’n ei fyw a’i ddysgu ac sydd wedi’i estyn i ni trwy wahoddiad, a ‘bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau” (Ioan 8.32) 

I have written in previous weeks about how I believe that we in our own discipleship, and the nation in its life, cannot go back to old ways when we are released from lockdown. I believe that there is also a great deal of “gravity” which keeps the Church in a state of heaviness, from which we are called to break free in the power of the Spirit. The renewal of the Church will not be about going back to the glories of the past, but about finding a confidence for the future. The faith remains the same, but the Church which bears witness to it has to change. I would like to see a Church which is free of doing things the way we’ve always done them, to become a Church which reimagines worship and word and sacraments for what they are – channels enabling us to draw close to God, that he might fill us with his “power from on high”. I would like to see a Church which sees its job, not as maintaining buildings and services as they were for the last hundred years, but as building full lives, which are based on faith, on following Jesus, on serving the world in love. I would like to serve in a Church where the question on everyone’s lips is not: “How will we keep going?” but “How can we be more like Jesus?” 

Rwyf wedi sôn yn yr wythnosau a aeth heibio sut rwy’n credu na allwn ni, yn ein disgyblaeth ein hunain, nac ym mywyd y genedl, fynd yn ôl at yr hen drefn pan fyddwn wedi cael ein rhyddhau o’r cyfyngiadau symud. Rwy’n amau hefyd fod yna lawer iawn o “ddisgyrchiant” sy’n cadw’r Eglwys mewn cyflwr o drymder, a’n bod ni’n cael ein galw i dorri’n rhydd yn nerth yr Ysbryd. Nid drwy fynd yn ôl i ogoniant y gorffennol y mae adnewyddu’r Eglwys, ond drwy ganfod hyder wrth wynebu’r dyfodol. Mae’r ffydd yn aros yr un fath, ond mae’n rhaid i’r Eglwys sy’n tystiolaethu iddo newid. Hoffwn weld Eglwys sydd wedi’i rhyddhau o wneud pethau yr un ffordd ag o’r blaen, ac yn Eglwys sy’n ailddarganfod addoliad a’r gair a’r sagrafennau am yr hyn ydyn nhw mewn gwirionedd– sianelau sy’n ein galluogi ni i nesau at Dduw, fel ei fod yn gallu ein llenwi gyda’i “nerth oddi fry”. Hoffwn weld Eglwys sy’n gweld ei gwaith, nid fel cynnal a chadw adeiladau a gwasanaethau yr un fath ag yr oedden nhw gan mlynedd yn ôl, ond sy’n adeiladu bywydau llawn, yn seiliedig ar ffydd, ar ddilyn Iesu, ar wasanaethu’r byd mewn cariad. Hoffwn wasanaethu mewn Eglwys ble nad y cwestiwn ar wefusau pawb yw: “Pa mor hir fyddwn ni’n cadw i fynd?” ond “Sut allwn ni fod yn fwy fel Iesu?” 

When Jesus said to his disciples “I came that you might have life, and life in all its abundance” (John 10.10), I am sure that he saw faith as life giving, joy imparting, strength inducing, peace communicating. When I was a student in Cambridge, I remember a church which had a big notice on the way in: “In this Church we believe the fundamentals of the Christian Faith, i.e. the Authorised Version of the Bible and the 1662 Book of Common Prayer.” I can’t help feeling that that particular Church was confusing the medium with the message. The King James Bible can be a magnificent medium, and a quiet Prayer Book Communion can still nourish my soul, but they won’t do that for everyone, and Jesus told us to go out, and bring the joy of faith to others. 

Pan ddywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion “Yr wyf i wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd a’i gael yn ei holl gyflawnder”(Ioan 10.10), rwy’n siŵr ei fod yn gweld ffydd fel rhywbeth bywiol, yn rhoi llawenydd, yn cynhyrchu nerth, yn cyfathrebu tangnefedd. Pan oeddwn i’n fyfyriwr yng Nghaergrawnt, rwy’n cofio eglwys gydag arwydd ar y ffordd i mewn iddi: “Yn yr Eglwys hon rydym yn credu yn hanfodion y Ffydd Gristnogol, h.y. y Fersiwn Awdurdodedig o’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Cyffredin 1662.” Alla i ddim peidio â 

theimlo fod yr Eglwys honno’n cymysgu rhwng y cyfrwng a’r neges. Mae Beibl y Brenin Iago’n gallu bod yn gyfrwng mawreddog, ac mae Cymun tawel y Llyfr Gweddi’n dal i allu bwydo fy enaid, ond nid pawb sy’n teimlo fel hyn a dywedodd Iesu wrthyn ni i fynd allan a dod â llawenydd y ffydd i eraill. 

People want to see how things make a difference in the modern world. If faith leaves people as grumpy and as staid as ever, then people leave the faith. It’s as simple as that.  

Mae pobl eisiau gweld sut mae pethau’n gwneud gwahaniaeth yn y byd heddiwOs yw ffydd yn gadael pobl mor bigog ac mor sidȇt ag erioedyna bydd pobl yn gadael y ffydd. Mae mor syml a hynny! 

If I am honest with you, Clare and I need to declutter in Esgobty. When our Church buildings reopen, we will all need to declutter our discipleship, and seek “power from on high”, so that God will help us break free from the gravity of all that holds us back, and be caught up in a vision of the heaven which beckons us onward. 

A dweud y gwir, fe ddylai Clare gael gwared ar lawer o stwff o’r Esgobty. Pan fydd adeiladau ein Heglwys yn ail agor, fe ddylem ninnau gael gwared o’r “stwff” yn ein disgyblaeth a chwilio am “nerth oddi fry”, er mwyn i Dduw ein helpu i dorri’n rhydd o’r disgyrchiant sy’n ein dal yn ôl, a chael ein cadw yn y weledigaeth o’r nef sy’n ein galw ymlaen. 

May you have an amazing Ascensiontide, and a powerful Pentecost, 

Boed i chi Ddyrchafael dihafal a Sulgwyn syfrdanol

Ascension Day

“While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. Then they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the Temple, praising God.” St Luke 24: 51-53, NIV

Today is Ascension Day, the fortieth day of Easter – sometimes called the coronation of the king as Jesus returned to the glory whence he came. Tonight, there will be a celebration for Ascension Day from St Martin in the Fields on Radio Four at 8pm – one way of being church together whilst apart!

In St Luke’s account, we’re told that Jesus’ last words to his disciples before he left them were of blessing and that, rather than being sorrowful at their leader’s departure, they were joyful. Clearly, the time spent with Jesus since his resurrection had changed those fearful followers, who initially locked themselves away after the crucifixion. As he left them, the disciples were now able to rejoice and openly praised God in the Temple – what a transformation!

In taking human experience into heaven, that transformation can still continue for us today as St Paul reminds us that Christ Jesus “…. is at the right hand of God and is also interceding for us.” Romans 8:34, NIV. There is much that may make our hearts and spirits sink currently as the Covid-19 pandemic continues but Ascension Day gives us the hope that hearts can still be lifted and voices raised in praise, for “The heart that broke for all the broken hearted is whole”. May Malcolm Guite’s sonnet hearten us as we try to rise to the challenges before us and praise God this Ascension Day!

Ascension

We saw his light break through the cloud of glory
Whilst we were rooted still in time and place
As earth became a part of Heaven’s story
And heaven opened to his human face.
We saw him go and yet we were not parted
He took us with him to the heart of things
The heart that broke for all the broken-hearted
Is whole and Heaven-centred now, and sings,
Sings in the strength that rises out of weakness,
Sings through the clouds that veil him from our sight,
Whilst we our selves become his clouds of witness
And sing the waning darkness into light,
His light in us, and ours in him concealed,
Which all creation waits to see revealed .

Malcolm Guite, from his collection Sounding the seasons. Used with permission.
With my prayers,
Christine

Sunday reflection

Today is the sixth Sunday after Easter – it’s easy to forget we’re still the Easter season which lasts until Pentecost, the coming of the Holy Spirit, and includes Ascension Day which will be marked this Thursday.

That’s why the words of Jesus in the Gospel reading for today are so significant:
“If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another Counsellor to be with you forever – the Spirit of truth.” St John 14: 15,16 NIV

These words were said at the Last Supper, when Jesus not only prayed for himself and his disciples, but also commissioned his followers to continue what had been begun as he prepared to leave them. After his crucifixion, the disciples were too scared to do that at first and locked themselves away in fear. The resurrection and later ascension of Jesus changed that: not only was God made visible here on earth, humanity was also raised to new heights too in Jesus’ return to the glory whence he came. That meant that the disciples were then left without their leader and had to wait and trust in his words telling them of love, obedience and the Spirit which would come when the time was right – but hadn’t yet.

That waiting can’t have been easy and, as we hear of these events so long ago, we now know the outcome and sometimes forget how challenging it must have been for those first followers of Jesus. The Acts of the Apostles tells us that they waited prayerfully and actively, eventually rising to the challenge of a new way of life when they were inspired by the Holy Spirit at Pentecost and the good news of resurrection hope through God’s love and the obedience of Jesus began to be shared more widely.
As Covid-19 continues to spread amongst us, we also have to wait – we’re told that there is a timetable for the restrictions eventually to be lifted, but that hasn’t fully happened yet. Perhaps it’s making some of us afraid, like the first disciples initially, and anxious about whether or not to wear face masks, what may happen when we go out or if it might be a risk to hospital for an assessment. Others may be impatient, wanting more to happen and sooner – but, for now, the time is not yet right. The risk may be diminishing but restrictions remain. 
Perhaps the example of those first disciples will enable us to take heart from the words of Jesus today. For these are not just words – Jesus showed the truth of what he said through his obedience to what was asked of him. He endured great suffering and a terrible death, followed by a time of waiting before a new way of being was revealed at the resurrection. The truth of this was shown in the transformation of those frightened followers who emerged from their fear and found the trust and obedience to let themselves gradually to be transformed into people who believed in God’s love and shared it. A new way of being began then – and it can do for us, too, as we try to rise to the challenges before us. Just as those first disciples were not left alone, neither are we – may the Counsel of the Holy Spirit strengthen us also to wait prayerfully and hopefully until the time is right. 
With my prayers, 
Christine.

From Bishop Gregory Oddi wrth Esgob Gregory

COULD WE START AGAIN PLEASE?

A Pastoral Letter for the Teulu Asaph, 4th May 2020

From Bishop Gregory

GAWN NI DDECHRAU ETO PLÎS?

Llythyr Bugeiliol ar gyfer Teulu Asaph, 4 Mai 2020

Oddi wrth Esgob Gregory

Not the Bible, but Jesus Christ Superstar. When Lloyd Webber and Rice took their show based on the Passion of Jesus to the West End, they wrote a new song to go into the production. It was sung by Mary Magdalene just after Jesus has been arrested, and events are spiralling out of control. Mary catches a glimpse of Jesus during the trial and scourging, and sings:

I think you’ve made your point now You’ve even gone a bit too far to get the message home Before it gets too frightening we ought to call a halt So could we start again, please?

Nid y Beibl, ond Jesus Christ Superstar. Pan aeth Lloyd Webber a Rice â’u sioe yn seiliedig ar Ddioddefaint Iesu i’r West End, roedden nhw wedi ysgrifennu cân newydd ar gyfer y cynhyrchiad. Roedd yn cael ei chanu gan Mair Magdalen ychydig ar ôl i Iesu cael ei arestio ac mae pethau’n chwalu allan o reolaeth. Mae Mair yn cael cip o Iesu yn ystod y treial ac yn cael ei fflangellu ac mae’n canu:

Rwy’n meddwl dy fod wedi gwneud dy bwynt nawr

Rwyt ti hefyd wedi mynd braidd yn rhy bell wrth ddweud be di be

Cyn i bethau fynd yn llawer gwaeth, beth am roi’r gorau iddi

Felly, gawn ni ddechrau eto, plîs?

I saw the show again recently on the video performance production put up on You Tube during the Easter weekend, and it’s a poignant song, reminding us that when things get out of control, we all of us tend to rethink our actions, and wonder about how things could have been done differently. There’s also a God dimension, a crying out to the Father asking for things to be different.

Well, the good news is that it can be. With God, we can always start again. It’s called repentance, and figures rather largely in the message of the scriptures. I wrote last week about Jesus being ahead of us, in our future, and God calls us to repentance and faith – to start again – in our discipleship, in our societies, in our faith.

Fe welais y sioe unwaith eto yn ddiweddar, ar y cynhyrchiad fideo a oedd wedi’i osod ar You Tube yn ystod penwythnos y Pasg. Mae’n gân ingol, mae’n ein hatgoffa, pan fydd pethau’n mynd allan o reolaeth, ein bod ni i gyd yn tueddu i ail ystyried beth ydym ni wedi’i wneud a phendroni sut y gallen ni fod wedi’u gwneud yn wahanol. Mae yna hefyd ddimensiwn o Dduw, o alw ar y Tad a gofyn i bethau fod yn wahanol.

Wel, y newyddion da yw y gallai pethau fod yn wahanol. Gyda Duw, mae yna gyfle i ailddechrau bob amser. Dyma yw edifeirwch, sy’n codi ei ben yn eithaf aml yn neges yr ysgrythur. Roeddwn i’n ysgrifennu yr wythnos diwethaf fod Iesu o’n blaen ni, yn ein dyfodol, a bod Duw yn ein galw i edifeirwch a ffydd – i ddechrau eto – yn ein disgyblaeth, yn ein cymdeithas ac yn ein ffydd.

The first call to repentance comes with baptism, when we are called to put off the old, and put on the new clothes of God’s Kingdom. Anglicans choose, like many other Christians, to do this on behalf of their children, having them baptised so that they’re claimed for the Kingdom of God from the very earliest days of their lives, and it is not always followed through, although God often has a way of worming his love in. It took fifteen years for my baptismal faith to flare into life, and I still have to turn to Christ and start again from time to time. Repentance is a way of living, of bringing ourselves always back to God. “Grant me, O Lord, to make a real beginning this day, for what I have done so far is hardly anything.” was a prayer written by Thomas a Kempis, one of the great late mediaeval spiritual writers, and it is reflects in the writings of St Paul in scripture:

I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to Him in His death, and so, somehow, to attain to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Beloved, I do not consider myself yet to have laid hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize of God’s heavenly calling in Christ Jesus. All of us who are mature should embrace this point of view. (Phil.3.10-15)

Daw’r alwad gyntaf i edifeirwch gyda bedydd, pan fyddwn ni’n cael ein galw i ddiosg yr hen dillad a gwisgo rhai newydd, rhai Teyrnas Dduw. Mae Anglicanwyr yn dewis, fel llawer o Gristnogion eraill, gwneud hynny ar ran eu plant, yn eu bedyddio er mwyn iddyn nhw cael eu hawlio ar gyfer Teyrnas Duw o dyddiau cynharaf eu bywydau. Nid bod hyn yn datblygu’n ôl y disgwyl bob tro, er, yn aml, mae gan gan gariad Duw ffordd o dreiddio yn annisgwyl. Cymerodd bymtheg mlynedd i’m ffydd fedyddiol ddod yn fyw ac rwy’n dal yn gorfod troi at Grist a dechrau eto o dro i dro. Mae edifeirwch yn ffordd o fyw, o ddod â’n hunain yn ôl at Dduw pob tro. “Gad i mi, O Arglwydd, wneud dechreuad go iawn heddiw, oherwydd nid yw’r hyn rwyf wedi’i wneud hyd yma ond bron iawn ddim.” oedd y weddi a ysgrifennwyd gan Thomas a Kempis, un o’r ysgrifenwyr mawr ysbrydol yn niwedd y canol oesoedd, ac mae’n adlewyrchu ysgrifau Sant Paul yn yr ysgruthyr:

Fy nod yw ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghydffurfio â’i farwolaeth ef, er mwyn i mi, os yw’n bosibl, gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond yr wyf yn prysuro ymlaen, er mwyn meddiannu’r peth hwnnw y cefais innau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Frodyr, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu; ond un peth, gan anghofio’r hyn sydd o’r tu cefn ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o’r tu blaen, yr wyf yn cyflymu at y nod, i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Pob un ohonom, felly, sydd o nifer y rhai aeddfed, dyma sut y dylai feddwl. (Phil.3.10-15)

I want to write further about what repentance might mean for our society and for our Churches, but for now, let’s concentrate on where all change begins, with a change in the heart. Coronavirus has stopped our lives and our busyness. It has stopped our public rituals, whether they be our worship, our shopping, or our socialising. But we still have time to turn to God, and think about how to do our faith differently. If Jesus was calling us for the first time today, what would we want to differently? Could we start again please? May the Lord bless you with the opportunity to reset your own faith in this out-of-joint season,

Rwyf eisiau ysgrifennu ymhellach ynghylch beth allai edifeirwch ei olygu i’n cymdeithas ac i’n Heglwysi, ond am rŵan, gadewch i ni ganolbwyntio ar ble mae’r holl newid yn dechrau, gyda newid yn y galon. Mae Coronafeirws wedi stopio’n bywydau a’n prysurdeb. Mae wedi atal ein defodau cyhoeddus, yn ein haddoli, yn ein siopa neu yn ein cymdeithasu. Ond mae yna ddal amser i droi at Dduw ac i feddwl sut i wneud ein ffydd yn wahanol. Pe byddai Iesu’n ein galw am y tro cyntaf heddiw, beth fydden ni eisiau ei wneud yn wahanol? Gawn ni ddechrau eto plîs? Boed i’r Arglwydd eich bendithio gyda’r cyfle i ail osod eich ffydd eich hunain yn y tymor hwn sydd wedi mynd oddi ar ei echel.

Christian Aid Week

Hello one and all
Today is the start of Christian Aid week and, as the restrictions of the Covid-19 pandemic continue, I’ve attached the information Rev’d Hermione Morris has kindly sent round for use at home. Further details are available from the Christian Aid website and you’re invited to register to receive daily prayers and reflections. A daily prayer forms part of what Hermione’s sent and I hope we’ll use it each day as we think of the plight of others as well as ourselves and of the effect the Coronavirus is having on charities, churches and many voluntary organisations as well as the national economies.

Meanwhile, these perplexing times continue and, in the Gospel reading for today, it’s clear that the disciples were bewildered too. Jesus asks his disciples to trust him, giving them words of comfort:
“Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me.” St John 14: 1, NIV
He talks of going ahead of them and Thomas gets anxious:
“Lord, we don’t know where you are going so how can we know the way?”
Jesus answered: I am the way, the truth and the life.” St John 14: 5,6 NIV

These verses are often read at funerals because of the consolation and hope they can bring to all who mourn a loved one or experience loss of any kind. In the face of the deaths and suffering of so many people, the current loss of liberty and such uncertainty about the future as the pandemic continues, we may be anxious, too. Jesus’s words of trust were uttered as he faced his own death and his resurrection enabled those frightened disciples to understand them in a new way and become people of hope. As we continue with a new way of life and face the uncertainties ahead, may we rediscover the trust of which Jesus spoke to his followers then and know his words still to be the means of hope today. 
With my prayers,
Christine

Sunday reflection

Good Shepherd Sunday

While walking my dog at a different time recently, the behaviour of the sheep and their lambs in a nearby field stopped me in my tracks. At first, I thought something was wrong, but then I heard what they already knew: the shepherd was on his way with his trailer containing their food. When he arrived and opened the gate, he called to them and they answered back as they flocked to him – it was a wonderful sound to hear! 

Today is Good Shepherd Sunday, named after the Gospel reading:
“The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep…. and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out…… I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.” St John 10: 2-3,11 NIV 
Jesus later showed the reality of those words when his life was laid down that first Good Friday and resurrected on Easter Day. He also told his followers that this might be asked of them, too: “Greater love has no-one than this, than they lay down their life for their friends.” St John 15: 13, NIV.
In the contemporary version The Messenger, by Eugene Peterson, this is translated as “Put your life on the line” and as the Covid-19 pandemic continues, these words have a new significance. There were initially thoughts of promoting ‘herd immunity’ but what’s been striking during this pandemic is the number of NHS staff, care workers and key workers whose lives have been laid down for those in their care. They have put their lives on the line for the sake of others and it’s a costly business as we all come to terms with the huge human, pastoral and financial price being paid by so many.
Following in the footsteps of Jesus the Good Shepherd, bishops today still carry a crosier or pastoral staff as a sign of their care for the flock they also shepherd. The photo that follows is the crook used by one of the shepherds in this valley when he left it at the gate after moving sheep to greener pastures in another field. As we begin to ponder the complex implications of some of the restrictions upon us being eased, I use it with his permission, alongside these words from the shepherd boy David. A flawed character, like all of us, he later knew agony of mind and terrible suffering but was nevertheless able to trust that God would help him. David’s words may bring hope as we also face the uncertainties and perplexities before us as individuals and part of the flock:
“Though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.” Psalm 23: 4.
With my prayers,
Chris