Hafan

Croeso

Dduw graslon,
diolchwn am fywyd dy wasanaethferch y Frenhines Elizabeth,
am ei ffydd a’i hymrwymiad i ddyletswydd.
Bendithia ein cenedl sydd yn galaru oherwydd ei marwolaeth
a boed i’w hesiampl hi barhau i’n hysbrydoli ni;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

Dduw tragwyddol, gweddïwn dros ein Brenin newydd.
Diolchwn am ei wasanaeth ffyddlon tra bu’n Dywysog Cymru
a gofynnwn iti fendithio ei deyrnasiad, a bywyd ein cenedl.
Cynorthwya ni i gydweithio
fel y gall gwirionedd a chyfiawnder, cytgord a thegwch
ffynnu yn ein plith;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

https://www.churchinwales.org.uk/en/clergy-and-members/a-tribute-to-her-majesty-the-queen/

 

Eglwys a Chanolfan y Santes Melangell

Croeso i wefan Eglwys y Santes Melangell. Yma ceir gwybodaeth am ein gwasanaethau, digwyddiadau a chyfleusterau. Defnyddiwch y dewislenni ar frig a gwaelod y dudalen i fynd at y dudalen y sydd arnoch ei hangen, neu cliciwch ar y dolenni newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch gellir cysylltu â ni yma.

Newidiadau i’r wefan: Yr ydym yn falch o ddweud ein bod ar hyn o bryd wrthi’n diweddaru a diwygio’n gwefan. Bydd gwelliannau i’r testun Cymraeg yn ogystal â gwaith i wneud y wefan yn gyflymach ac yn haws i’w defnyddio. Rhowch wybod inni os cewch unrhyw anawsterau.

Diweddariad Covid 19: Gyda’r risg gynyddol o Omicron, mae gwasanaethau wedi’u cynllunio yn dal i ddigwydd ond bydd angen eu haddasu ac felly ni chynghorir teithio pellteroedd maith. Gofynnir i unrhyw un sy’n dod i’r gwasanaethau gwblhau LFT cyn cychwyn a rhaid gwisgo masgiau gyda phellter cymdeithasol.
Gall hyn newid ar unrhyw adeg, gan ddilyn arweiniad y Llywodraeth a’r Eglwys yng Nghymru, felly gwiriwch eto cyn ymweld.

Bydd llai o leoedd i eistedd yn ystod gwasanaethau tra fo’r cyfyngiadau presennol mewn grym. Bydd rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â’r cyfyngiadau sy’n ofynnol gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r Ganolfan wedi ailagor ar gyfer grwpiau sydd wedi bwcio o flaen llaw ac rydym yn awr yn derbyn archebion llety.

Tachwedd Gwasanaethau yng Nghysegrfa Eglwys Santes Melangell

Cynhelir Gwasanaethau Myfyrdod ar y Sul am 3pm ar 6ed Tachwedd
13eg – Sul y Cofio. Bydd Gwasanaeth Coffa hefyd yn y Neuadd Goffa yn Llangynog am 10.45am.
20fed – Sul Cynhyrfu a dechrau Wythnos y Carcharorion.
27ain – Sul Cyntaf yr Adfent.
Dilynir y rhain gan luniaeth ysgafn yn y Ganolfan.

Cynhelir y Cymun Bendigaid ar ddydd Iau am hanner dydd, ac yna cinio yn y Ganolfan.
Sylwer y bydd yr 17eg yn weddïau canol dydd oherwydd Ysgol y Clerigwyr yn Swanwick.

Bydd Grŵp Julian yn cael ei gynnal yn y Ganolfan ar ddydd Gwener Tachwedd 25ain am 10.30yb.

Gwasanaethau rheolaidd

Dydd Iau 12 hanner dydd: Gweddïau Cymun neu ganol dydd
Dydd Sul 3pm: Gwasanaeth myfyrio

Mae’r dyddiadau’r gwasanaethau yn rhai dros dro a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru a’r Eglwys yng Nghymru ar y pryd. I gael cadarnhad, ffoniwch 01691 860408, ewch i stmelangell.org neu cysylltwch â guardian@stmelangell.org. Diolch