Hafan

Croeso

Eglwys a Chanolfan y Santes Melangell

Croeso i wefan Eglwys y Santes Melangell. Yma ceir gwybodaeth am ein gwasanaethau, digwyddiadau a chyfleusterau. Defnyddiwch y dewislenni ar frig a gwaelod y dudalen i fynd at y dudalen y sydd arnoch ei hangen, neu cliciwch ar y dolenni newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch gellir cysylltu â ni yma.

Newidiadau i’r wefan: Yr ydym yn falch o ddweud ein bod ar hyn o bryd wrthi’n diweddaru a diwygio’n gwefan. Bydd gwelliannau i’r testun Cymraeg yn ogystal â gwaith i wneud y wefan yn gyflymach ac yn haws i’w defnyddio. Rhowch wybod inni os cewch unrhyw anawsterau.

Diweddariad Covid 19: Gyda’r risg gynyddol o Omicron, mae gwasanaethau wedi’u cynllunio yn dal i ddigwydd ond bydd angen eu haddasu ac felly ni chynghorir teithio pellteroedd maith. Gofynnir i unrhyw un sy’n dod i’r gwasanaethau gwblhau LFT cyn cychwyn a rhaid gwisgo masgiau gyda phellter cymdeithasol.
Gall hyn newid ar unrhyw adeg, gan ddilyn arweiniad y Llywodraeth a’r Eglwys yng Nghymru, felly gwiriwch eto cyn ymweld.

Bydd llai o leoedd i eistedd yn ystod gwasanaethau tra fo’r cyfyngiadau presennol mewn grym. Bydd rhaid gwisgo mwgwd wyneb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â’r cyfyngiadau sy’n ofynnol gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r Ganolfan wedi ailagor ar gyfer grwpiau sydd wedi bwcio o flaen llaw ac rydym yn awr yn derbyn archebion llety.

Gwasanaethau Mai yng Nghysegrfa Eglwys Santes Melangell

3ydd Sul y Pasg, Mai 1af, 3pm: Gwasanaeth myfyrio.

Dydd Iau 9fed, hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

4ydd Sul y Pasg, 8fed, 3pm: Gwasanaeth myfyrio

Dydd Iau 12fed, hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

5ed Sul y Pasg, Mai 15fed, 3pm: Gwasanaeth myfyrio ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol

Dydd Iau 19eg, hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

6ed Sul y Pasg, 22ain, 3pm: Gwasanaeth Awyr Agored ar gyfer Sul y Gylchdro

Dydd Iau’r Dyrchafael, Dydd Iau. Mai 26ain, hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

Dydd gwyl Santes Melangell ac adfer yr eglwys 27ain Mai – Haul. 29ain, 10-7pm: Icons of Resurrection, arddangosfa o wyth eicon gan Ruth Hodson-Walker. Bydd Ruth yn rhoi sgwrs am y rhain, bydd y manylion ar y wefan pan fyddant yn hysbys.
Sad. 28 Mai, 11am: Taith dywys o amgylch yr eglwys a’r arddangosfa.3pm: Darlleniad o’i gerdd ‘Melangell – Stori’r Sant’ gan John Hainsworth, ynghyd â cherddoriaeth telyn wedi’i pherfformio gan John Browne. Gweler y wefan am fanylion pellach maes o law.
Seithfed Sul y Pasg, 29ain Mai, 3pm: Gwasanaeth o Ddiolchgarwch am adferiad yr eglwys ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, gyda lluniaeth i ddilyn yn y Ganolfan. Os hoffai unrhyw un siarad yn fyr am hyn am atgofion o’r amser hwnnw ac ers hynny, neu’n gallu helpu i ddarparu cacennau, blodau neu luniau, cysylltwch â ni.

Mehefin Gwasanaethau a gweithgareddau yng Nghysegrfa Eglwys Santes Melangell

Dydd Iau Mehefin 2ail, hanner dydd: Gwasanaeth y Gair ar gyfer y Jiwbilî
Dydd y Pentecost, Mehefin 5ed, 3pm: Gwasanaeth o fyfyrio ar gyfer y Jiwbilî
Dydd Iau 9fed, hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

Sul y Drindod, Mehefin 12fed, 3pm: Gwasanaeth myfyrio
Corpus Christi, Dydd Iau 16eg, hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

Y Sul cyntaf ar ôl y Drindod, Mehefin 19eg, 3pm: Gwasanaeth myfyrio
Dydd Iau 23ain, hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

2il Sul gwedi’r Drindod, Mehefin 26ain, 3pm: Gwasanaeth o fyfyrio
Dydd Iau 30ain hanner dydd: Cymun Bendigaid a gwasanaeth iachâd

Am fanylion pellach, cysylltwch â’r Guardian ar 01691 860408 neu admin@stmelangell.org – diolch!

Gwasanaethau rheolaidd

Dydd Iau 12 hanner dydd: Gweddïau Cymun neu ganol dydd
Dydd Sul 3pm: Gwasanaeth myfyrio

Mae’r dyddiadau’r gwasanaethau yn rhai dros dro a chynhelir yr holl wasanaethau yn unol â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru a’r Eglwys yng Nghymru ar y pryd. I gael cadarnhad, ffoniwch 01691 860408, ewch i stmelangell.org neu cysylltwch â guardian@stmelangell.org. Diolch