Adlewyrchiad am y 4ydd Ddydd Sul Y Grawys. Sul y Mamau.

45 “A phryd na chawsant ef, hwy a ddychwelasant i Jerwsalem, gan ei geisio ef. 46 A bu, ar ôl tridiau, gael ohonynt hwy ef yn y deml, yn eistedd yng nghanol y doctoriaid, yn gwrando arnynt, ac yn eu holi hwynt.”
O Luc 2:43-51, Efengyl heddiw.

“Yn ogystal a gwryw a benyw, mae yna 72 o rywiau eraill”. MedecineNet.

Mae efengyl heddiw yn canolbwyntio ar gyfarfod yr Iesu a’i rieni gyda Anna a Simeon, yr henoed sydd yn sylweddoli pwy yw’r Iesu.
Mae Simeon yn dweud wrth Fair fod yr hyn a ddigwyddith yn mynd i fod yn boenus iddi a mae delweddau, fel Pieta Michaelangelo, yn dangos hi’n dal corff ei mab ar ol sefyll o flaen y groes yn ystod y croeshoeliad.
Yn ogystal mae yna ddelweddau o Fair dedwydd yn dal ei baban ac mae hyn yn adlewyrchu sefyllfa rhieni heddiw yn profi’r boendod a’r llawenydd o fagu plentyn.

Awgrymwyd yn y cyfryngau heddiw na ddylid ddefnyddio “mam” neu “tad” a bydde “rhiant” yn well air.
Mae’r ymateb wedi bod yn gymysg iawn ond, gyda Llywodraeth Cymru yn gosod tampons yn llefydd chwech y Senedd a’r awgrymiad fod yna 74 o rywiau, tydi hyn ddim yn adeg hawdd i fod yn riant nac yn blentyn tra mae’r materon yma’n cael eu trafod.

Adlewyrchid y dryswch yma yng weddill adroddiad heddiw, lle mae Joseff a Mair yn mynd i Jerusalem am y Pasg, ond, yn anymwybodol iddynt, yn dychwelyd heb yr Iesu. Maen’t yn meddwl ei fod gyda teulu arall ar yr orymdaith ond mae E wedi aros yn Jerusalem a chymerwyd diwrnod iddynt sylweddoli hynny.
Pryd dychwelasant i chwilio am yr Iesu, mae’n cymeryd tridie iddynt Ei ddarganfod gyda’r Athrawon yn y deml, ac, wrth gwrs maen’t yn poeni’n fawr amdano erbyn hynny. Ond, pryd mae Mair yn Ei holi, mae’n gofyn paham a wnaethont chwilio amdano canys y bydde bob tro yn nhy ei Dad.
Pa effaith cafodd hyn ar Joseff a Mair?
Yn ol Luc mae E’n dychwelyd i Nazareth gyda’i rieni ac yn ufydd iddynt ond mae Mair yn cadw hyn oll yn ddiogel yn ei chalon tra mae Ef yn tyfu yn gorphorol ac mewn doethineb.

Er nid yn hawdd ar Fair ar y pryd, heddiw mi fase cwestiynnau mawr yn cael eu gofyn o’r rhieni petai plentyn ar goll am bedwar diwrnod.
Er hynny, efallai medrwn gymeryd cysur wrth sylweddoli fod magu plentyn yn anodd yr adeg honno, i gymharu a chymlethdodau magu plentyn heddiw, ac o ystyried mae llysdad mewn effaith oedd Joseff i’r Iesu.
Yn ystod encil, des ar draws pen mop mewn caej, gyda gwres, bwyd a diod wedi eu darparu gan ofalwr. O dan y mop roedd cywion bach – eu mam wedi ei lladd gan lwynog – nid yn ddelfrydol efallai ond yn ddigonol nes i’r cywion medru byw bywyd anibynnol.

Gyda bywyd fel ffoadur yn yr Aifft am ddwy flynedd a Joseff, mewn effaith, yn lysdad iddo, yn dysgu sgiliau saer coed, mae’n amlwg fod teulu’r Iesu wedi gorfod gofalu dros eu hunain o bryd i bryd a bon’t yn ymgorphori rhai o’r heriau mae sawl teulu yn wynebu heddiw.
Serch hynny, a’i rieni wedi ei golli am gyfnod, ‘roedd magwraeth yr Iesu’n ddigonol Iddo, a mae’r un gobaith ganddom ninnau tra’n gwynebu holl amgylchiadau newidiol y dydd.
Nid oedd Mair a Joseff yn rieni perffaith a, tra fod Sul y Mammau hefyd yn cael ei adnabod fel Sul y Maeth, efallai medrwn ninnau gymeryd maeth i’n eneidiau drwy eu siampl!
.
Gyda fy ngweddion,
Pob Bendith,
Christine,
Gwarcheidwad.